Zoek uw product

Verkoopsvoorwaarden

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. 
(Aangezien de overeenkomst de levering van producten betreft die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd en de producten een duidelijk persoonlijk karakter hebben, kan de consument het verzakingsrecht niet uitoefenen voor deze overeenkomsten (art. 79 §1,3 en art. 80 § 4 WHPC)

Onderhavige voorwaarden worden enerzijds gesloten door de verkoper en anderzijds door eenieder die een aankoop wenst te verrichten via de site van www.swantex.be (Swantex); hierna genoemd "de Gebruiker". 
De levering van pakketten gebeurt uitsluitend in het grondgebied België en landen van de Europese Gemeenschap.
De Gebruiker die een aankoop wenst te verrichten op de site, bevestigt daarbij handelingsbevoegd te zijn. De partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavig contract wordt geregeld, met uitsluiting van alle eerder beschreven voorwaarden op de site.


ARTIKEL 1 : VOORWERP

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing voor de online verkoop op Belgisch en Europese grondgebied. Deze voorwaarden hebben tot doel de verkoopsmodaliteiten tussen Swantex Textiles (Textiel Zwartjes M. BVBA), met zetel te Torhoutsesteenweg 275B - 8210 Zedelgem, BE 0424.914.141, en de Gebruiker te bepalen, inzake bestelling, service, betaling en levering.

Zij bepalen de stappen die nodig zijn bij het plaatsen van een bestelling en waarborgen de opvolging van die bestelling tussen de contracterende partijen. De partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavig contract wordt geregeld, met uitsluiting van alle eerder beschreven voorwaarden op de site.


ARTIKEL 2 : BESTELLING

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om online te bestellen op basis van de referenties op de site. De op deze pagina vermelde "Aanbiedingen" zijn een vrijblijvende uitnodiging aan de klant om bij Swantex te bestellen. De online bestelling kan pas worden verwerkt als de Gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd.
Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, zo ook van de prijzen (cf. artikel 5) en de beschrijving van het te koop aangeboden product en houdt de opdracht tot productie in.
Door het versturen van het op internet ingevulde bestelformulier geeft de klant bindend aan op het aanbod in te gaan van de produktie-overeenkomst. Voor het uiteindelijk versturen van zijn bestelling heeft de klant de mogelijkheid om op een overzichtspagina de bestelling te controleren en desgewenst te corrigeren. Op de overzichtspagina staan alle details van de aankoop vermeld. 
De klant dient alles goed te controleren, voornamelijk de kleur van de borduring ,de schrijfwijze van de NAMEN of Slogan , de juiste accenten op de juiste plaats bv. Céderic ~ An-Sofie ~ Maïté . Swantex is niet verantwoordelijk als klant Naam of Slogan verkeerd doorgeeft. Daarop stuurt Swantex klant de zo spoedig mogelijk een e-mail met een orderbevestiging . Deze orderbevestiging kan niet gezien worden als een levering, maar is enkel om te informeren omtrent het feit dat de bestelling bij Swantex is binnengekomen.
De overeenkomst komt evenwel pas tot stand wanneer Swantex de betaling van het bedrag op de orderbevestiging volledig op haar bankrekening heeft ontvangen.
Indien Swantex enige vergissing begaat in borduursel wordt het pakket op kosten van Swantex omgeruild. Het verkeerde stuk moet wel binnen de 5 dagen na ontvangst naar Swantex teruggestuurd worden ter controle, mits melding van het probleem binnen de 48 uur na levering. Het afsluiten van de koopovereenkomst gebeurt onder voorbehoud dat Swantex tijdig en volledig door haar leveranciers beleverd wordt ( bv. stockbreuk bij leverancier). De klant wordt onmiddellijk in kennis gesteld van het niet beschikbaar zijn van het product. Ofwel biedt Swantex een ander product aan, ofwel wordt de klant terugbetaald.
Deze informatie gebeurd per e-mail.
Enkel de pakketten aangeboden op de webshop www.swantex.be komen in aanmerking voor bestelling. Er wordt geen enkele afwijking toegestaan aan aangeboden pakketten. 
Swantex verbindt zich ertoe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken en te produceren. 
De opgegeven prijzen betreffen de all-in prijs, dus inclusief de cadeaudoos, de verschuldigde lasten (BTW en verzendkosten) voor leveringen in België. Alle communicatie of inlichtingen omtrent de online- shop gebeurd via mail.


ARTIKEL 3 : LEVERING

De Gebruiker kan zijn bestelling laten leveren : - ofwel aan huis of op het adres van een derde. 
De gemiddelde leveringstijd voor beschikbare producten bedraagt 2 tot 3 weken.
Elk leveringsprobleem (beschadiging of tekort aan artikelen) dient binnen de 48 uur gemeld te worden op het emailadres van de site. 
Het bestelde pakket wordt in principe binnen de 2 - max. 3 weken verstuurd. 
De levering wordt uitgevoerd per Taxipost (vlug, veilig en traceerbaar). De postdiensten leveren het pakket af bij de klant. De verzendingskosten zijn de op heden geldende posttarieven. Alle wijzigingen in portokosten bij de postdiensten worden aan de klant doorgerekend. Indien klant het pakket niet kan ontvangen wegens afwezig gelden de huidige postovereenkomsten, de postbode deponeert een melding van aanbieding in de brievenbus . Het pakket blijft 2 weken in het dichtstbijzijnde postkantoor of postpunt.
De klant kan het pakket afhalen op vertoon van de melding.
Indien het pakket niet afgehaald wordt en terug bij Swantex aangeboden wordt, is een tweede aanbieding pas mogelijk na betaling van extra kosten ( administratiekost- portkosten tweede aanbieding) , zoniet blijft het pakket ter beschikking voor afhaling in Brugge tijdens de openingsuren. De verzendkosten voor leveringen buiten België worden afzonderlijke aangerekend en is afhankelijk van gewicht van de colli en plaats van leveringsadres.


ARTIKEL 4 : BETAALWIJZEN

Bij het plaatsen van de bestelling gebeurt de betaling via OVERSCHRIJVING op het aangegeven banknummer van Swantex.

De verkoop komt pas tot stand na integrale betaling van de koopprijs. Deelbetaling wordt niet aanzien als een bestelbevestiging.


ARTIKEL 5 : TARIEVEN

De prijzen van de artikelen zijn deze zoals geafficheerd op de website.


ARTIKEL 6 : GARANTIES

Artikelen onder waarborg worden slechts teruggenomen indien vergezeld van een leveringsbon en voor zover tijdig en volgens voorwaarden werd gehandeld door de koper.


ARTIKEL 7 : HANDTEKENING EN BEWIJS

De bevestiging van de bestelling door de Gebruiker en de bevestiging door de verkoper gelden als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. Die bekrachtiging geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de site.


ARTIKEL 8 : AANSPRAKELIJKHEID

Swantex heeft m.b.t. de toegang tot de site, het hele bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. Swantex kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aangezien.
De artikelen worden verzonden via de gebruikelijke postdiensten of transporteur. Swantex is dus niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de postdiensten of vervoermiddelen, evenmin bij verlies van de artikelen of bij staking. De Gebruiker is op de hoogte van de transportrisico's en dient vragen in dat verband te richten aan de postdiensten of de transporteur.
Bovendien wordt bepaald dat de eigendom van de bestelde artikelen slechts wordt overgedragen op de Gebruiker eenmaal het totale bedrag van de factuur, inclusief de verwerkings- en beheerskosten, is betaald én geleverd.


ARTIKEL 9 : BESCHERMING PRIVACY

Swantex behoudt zich het recht om gegevens van de Gebruiker te verzamelen, meerbepaald indien deze laatste een bestelling plaatst of door het gebruik van cookies. (Een cookie is een computerbestand dat wordt verzonden door een internetserver en dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies houden informatie bij over vorige bezoeken van de Gebruiker aan de site.)
Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van Swantex.
Die gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. 
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien u niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kan u schrijven naar Sw, met duidelijke vermelding van uw gegevens.
Bijkomende inlichtingen omtrent de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer tijdens verrichtingen met de computer kunnen worden verkregen bij het Openbaar Register (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel of via de website http://privacy.fgov.be) De informatie die via onze site wordt verspreid, wordt regelmatig geupdatet en gecontroleerd. Swantex kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, of voor virussen die uw computer of andere toebehoren kunnen aantasten.


ARTIKEL 10 : INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle onderdelen van de site van Swantex (swantex.be), zowel de visuele elementen en/of de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van Swantex.
Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de site van SWANTEX door middel van de techniek van framing of in-line link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden.
In ieder geval moet elke link worden verwijderd op verzoek van de vennootschap Swantex Textiles (Textiel Zwartjes M. BVBA).


ARTIKEL 11 : NIETIGHEID

De nietigheid van één van de clausules van onderhavige voorwaarden door een wijziging van de wet of regelgeving of door een gerechtelijke uitspraak, tast in geen geval de rechtsgeldigheid van de hierin vermelde algemene verkoopsvoorwaarden aan.


ARTIKEL 12 : DUUR

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing zolang de diensten van Swantex / SWANTEX online aangeboden worden.


ARTIKEL 13 : BEWIJS

De geïnformatiseerde registers die in de bestanden van Swantex of van haar partners worden bewaard met degelijke veiligheidsvoorzorgen en zullen als bewijs gelden van de communicaties, de bestellingen en de betalingen tussen de partijen.


ARTIKEL 14 : BEHOUD EN ARCHIVERING VAN TRANSACTIES

De bestelbonnen en de facturen worden conform de wettelijke normen op duurzame en betrouwbare wijze opgeslagen op een informatiedrager.


ARTIKEL 15 : DIVERSE BEPALINGEN

De door Swantex verkochte artikelen komen overeen met de beschrijvingen en foto's van de site. Ondanks onze voorzorgen, kunnen er fouten in sluipen. Hiervoor kunnen wij in geen geval aansprakelijk gesteld worden. Kleine afwijking qua kleur kan optreden ten overstaan van de voorstelling op de internetshop. 
Behoudens andersluidende contractuele of wettelijke bepalingen wordt een klacht naar aanleiding van een transactie tussen Swantex en de Gebruiker 48 uur na levering als laattijdig beschouwd en dus niet meer behandeld.


ARTIKEL 16 : TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

Onderhavige voorwaarden zijn enkel onderworpen aan het Belgische recht. Bij geschillen is dan ook enkel het Belgische recht van toepassing en elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brugge.

Swantex Textiles

Textiel Zwartjes BVBA

Torhoutsesteenweg 275 - 8210 Zedelgem

Tel. 0032 (0)50 33 13 14, Fax. 0032 (0)50 34 18 84, info@swantex.be

Verkoopsvoorwaarden 

 Volg swantex op facebook
 
Schrijf je in op onze nieuwsbrief!